کنترل تردد

خانه / کنترل تردد

یکی از بزرگترین و پیچیده ترین وظایف سازمان ، کنترل تردد پرسنل، گردشگران و میهمانان و سامانه حضور و غیاب آنان میباشد