هوشمند سازی سامانه ها

خانه / هوشمند سازی سامانه ها

استفاده از RFID و گجت های هوشمند ، همچنین اپ های موبایل باعث گردیده نظارت برکلیه امور از قبیل عملکرد پرسنل ، محاسبه هزینه های گردشگران و … با حداکثر سرعت امکانپذیر باشد.